Welkom op onze Website!

Nieuwe leden kunnen zich melden via de mail: bestuur@gehandicaptenraadsteenwijkerland.nl

 

Wie zijn wij?

 

De Gehandicaptenraad Steenwijkerland, verder te noemen “GRS”, wordt gevormd door vrijwilligers die zich inzetten voor de belangen van chronisch zieken, visueel-, lichamelijk– en zintuiglijk gehandicapten, op het gebied van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Uitgankelijk-heid en Bruikbaarheid (BTUB) in de ruimste zin van het woord voor de doelgroepen.

Leden van de GRS zijn inwoners van de Gemeente Steenwijkerland welke zelf tot een van de voornoemde categorieën behoren of er nauw bij betrokken zijn.

 

Voor wie zijn wij?

De doelgroep van de GRS zijn: Chronisch zieken, Arbeid -, Verstandelijk -, Zintuiglijk- en Lichamelijk gehandicapten en Ouderen.

Kort gezegd iedereen, die door welke lichamelijke functiebeperking dan ook, problemen ondervindt in zijn of haar functioneren in de huidige maatschappij.

 

Wat doen wij?

De GRS Steenwijkerland onderzoekt en adviseert zowel gevraagd als ongevraagd voor de Gemeente en de WMO-raad Steenwijkerland op het gebied van BTUB.

De GRS probeert bij de gemeente invloed uit te oefenen en te adviseren bij de voorbereiding voor herinrichting van bestaande openbare ruimten of openbare gebouwen, maar ook daar waar er sprake is van plannen voor nieuwbouw, nieuwbouwwijken of nieuwe terreinen.       

Knelpunten in bestaande situaties zoals onoverzichtelijke of gevaarlijke oversteekplaatsen, hinderlijke obstakels zoals te hoge drempels, te smalle liften, te smalle trottoirs, reclameborden en fietsen op trottoirs, parkeren op trottoirs, invaliden parkeerplaatsen en zeker niet op de laatste plaats de uitstalling van winkeliers enz.    

De GRS houdt zich ook onder meer bezig met diverse specifieke onderwerpen, zoals gids- en natuurlijke geleidelijnen voor visueel gehandicapten, een bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer.

 

Wat doen wij niet?

De GRS bemiddelt niet bij individuele situaties, dat wil zeggen denkt u aan een douchestoel, rolstoel etc., aangepaste keuken of welke voorziening dan ook nodig te hebben, dan moet u zich melden bij het WMO zorgloket van de Gemeente Steenwijkerland.  

Uiteraard kunnen wij u de weg wijzen waar u moet zijn en wie u kunt aanspreken.

 

Wij en de gemeente

De GRS werkt nauw samen met de Gemeente Steenwijkerland en de WMO-raad aan een volwaardig Burgerschap betreffende de eerder genoemde doelgroepen.

Regelmatig is er overleg met de contactambtenaar van de Gemeente Steenwijkerland en de GRS.

Ook is de GRS in de WMO- raad Steenwijkerland vertegenwoordigd doordat twee van haar leden daar zitting in hebben.

Op deze manier is er  sprake van communicatieverkeer in beide richtingen.

 

 

Jaarplan

De GRS maakt  jaarlijks een jaarplan met daarin een aantal speerpunten welke de nodigeaandacht vereisen zoals :

   A: Bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van het Gemeentelijk- en WMO gehandicaptenbeleid.

   B: Aanwezig zijn bij activiteiten waar  belangen voor de doelgroep behartigd kunnen worden zoals;

    1: De dag van de witte stok

    2: De week van de toegankelijkheid

    3: De veiligverkeersmarkt voor de schooljeugd

    4: Gehandicaptensport

    5: Scootmobieldag

    C: Te fungeren als aanspreekpunt c.q. informatiebron voor de doelgroepen.

    D: Het bewaken van de beleidsuitvoering

    E: Het volgen van ontwikkelingen verband houdende met het gehandicaptenbeleid

    F: Onderzoeken c.q. behandelen van knelpunten betreffende BTUB.

 

Ondanks dat binnen de Gemeente Steenwijkerland een goede basis is gelegd voor het lokale gehandicaptenbeleid, kan ook de doelgroep invloed uitoefenen op dit beleid.

De GRS vraagt aan de doelgroepen haar ervaringen en / of suggesties door te geven aan ons secretariaat.

Alleen als de doelgroepen situaties aan ons melden, die uit het oogpunt van Chronisch zieken en Gehandicapten verbeterd dienen te worden, kan de GRS de gemeente en de WMO - raad daar op  attenderen.

 

U kunt ons secretariaat tijdelijk  mailen.

Secretariaat

Tel. 0521 -

e-mail: bestuur@gehandicaptenraadsteenwijkerland.nl

                                               Copyright © 2018 GRS