"Deze Activiteitenbrochure is door de Gehandicaptenraad Steenwijkerland (GRS)
opgesteld als leidraad voor organisatoren van openbare evenementen en festiviteiten ter bevordering van deelname door mensen met een lichamelijke beperking en ouderen in de Gemeente Steenwijkerland”

Deze brochure behoort bij het verstrekken van een vergunning voor een evenement c.q. festiviteit, uitgereikt door de gemeente Steenwijkerland. Het bijwonen van openbare evenementen en festiviteiten in Steenwijkerland, staat in beginsel open voor ALLE inwoners van de gemeente Steenwijkerland.

Dit betekent dat er naar gestreefd dient te worden om ook die inwoners met een lichamelijke c.q. zintuiglijke beperking en ouderen in staat te stellen om aan deze openbare evenementen c.q. activiteiten deel te nemen. Immers voornoemde doelgroep zijn degenen die wegens hun beperking(en) toch al minder mogelijkheden hebben om te genieten van leuke dingen in het leven. Voor hen zijn deze evenementen c.q. festiviteiten een welkome onderbreking van de dagelijkse sleur van het leven.

De Gehandicaptenraad Steenwijkerland ( GRS ) realiseert zich, dat het niet altijd mogelijk is om de hiervoor benodigde maatregelen te treffen. Duidelijk is ook, dat niet alle evenementen, festiviteiten c.q. activiteiten in gelijke mate geschikt zijn voor deze doelgroep.


Waar de GRS bij u de aandacht voor vraagt is om bij het organiseren van uw evenement, in ieder geval aandacht te schenken aan deze doelgroep, en waar mogelijk de nodige maatregelen te treffen. De GRS heeft ter vergemakkelijking een checklijst opgesteld, waarbij wij u verzoeken deze checklijst na te lopen en aan de genoemde voorzieningen aandacht te besteden.
Het gaat er dus niet om dat aan alle punten onverkort moet worden voldaan, maar meer om u een indruk te geven of bepaalde zaken haalbaar zijn met als doel de bereikbaarheid, toe- en uit- gankelijkheid, en bruikbaarheid van uw evenement c.q. activiteit voor de doelgroep te verbeteren.

De checklijst is niet uitputtend, in bepaalde gevallen zullen knelpunten ontstaan waar deze checklijst niet in voorziet. De GRS stelt het zeer op prijs als op uw aankondiging staat vermeld dat deze toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke functiebeperking.

Checklijst BTUB bij evenementen en/of festiviteiten. 

1 Openbaar Vervoer (OV).  

2 Ander vervoer.

3 Plaats van de activiteit c.q. evenement. 

4 Informatie voorziening.

5 Persoonlijke verzorging

06. Tot slot. 

Ook een mens met lichamelijke beperkingen heeft  recht om een activiteit c.q. evenement te kunnen bezoeken en beleven zoals dat door u wordt georganiseerd.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met het Secretariaat van de GRS.

 Hartelijk dank voor uw medewerking.

Secretariaat
Gehandicaptenraad Steenwijkerland

Tel. 0521
e-mail: bestuur@gehandicaptenraadsteenwijkerland.nl